Identificatie van gevaarlijke stoffen volgens GHS.

Onze tips voor het industrieel verlijmen van kunststoffen vermelden oplosmiddelen en lijmen, die voor een aantal ervan pictogrammen voor gevaarlijke stoffen of nog uiteenlopende waarschuwingssymbolen op hun verpakkingen dragen.

Gevaarlijk zijn stoffen of toebereidingen, die een of meerdere van de in § 3a alinea 1 van de chemicaliënwet genoemde en in de bijlage VI van de richtlijn 67/548/EWG nader gespecificeerde eigenschappen hebben.

In de tabel vindt u een uittreksel van de indeling van de gevaarlijke stoffen volgens GefStoffV § 4 nummer 1–10 en 15, in de laatste versie van 15. November 1999.

Nieuwe pictogrammen. Codering volgens GHS en de uitlopende gevarensymbolen. Het wereldwijd geharmoniseerde systeem (GHS) voor indeling en codering van chemische stoffen voorziet in pictogrammen met rode ruit op witte achtergrond. De pictogrammen vervangen de uitlopende gevarensymbolen op oranje achtergrond.
GHS-
pictogrammen
Beschrijving
Uitlopende gevarensymbolen
 
 
Explosionsgefährlich GHS-piktogramm
Gevaar

E: explosiegevaarlijk

Explosiegevaarlijk zijn stoffen, die in vaste, vloeibare, pasta- of gelatineachtige toestand ook zonder de inwerking van zuurstof in de lucht exotherm en door snelle ontwikkeling van gassen kunnen reageren en onder vastgelegde proefvoorwaarden detoneren, snel explosief verbranden of door verhitting bij gedeeltelijke afsluiting exploderen.

Brandfördernd Gefährlichkeitssymbol
 
Brandfördernd GHS-piktogramm
Gevaar

O: brand bevorderend (oxiderend)

Brand bevorderend zijn stoffen, wanneer zij in de regel zelf niet brandbaar zijn, maar in contact met brandbare stoffen of bereidingen, overwegend door zuurstofafgifte, het brandgevaar en de intensiviteit van een brand aanzienlijk verhogen.

Brandfördernd Gefährlichkeitssymbol
 
Entzündlich GHS-piktogramm
Gevaar

F+: zeer licht ontvlambaar

Zeer licht ontvlambaar zijn stoffen in vloeibare toestand met een uiterst laag vlampunt en een laag kookpunt, alsmede gasvormige stoffen die bij normale temperatuur en druk aan de lucht blootgesteld kunnen ontbranden.

Entzündlich Gefährlichkeitssymbol

F: licht ontvlambaar

Licht ontvlambaar zijn stoffen, wanneer zij

  • bij normale kamertemperatuur zonder energietoevoer in temperatuur kunnen stijgen en ten slotte kunnen ontbranden.
  • in vaste toestand na kortstondige inwerking met een ontstekingsbron gemakkelijk kunnen ontbranden en na verwijdering van de ontstekingsbron blijven branden of gloeien.
  • in vloeibare vorm een zeer laag vlampunt hebben,
  • in aanraking met water of vochtige lucht zeer licht ontvlambare gassen in gevaarlijke hoeveelheden ontwikkelen.
 
Giftig GHS-piktogramm
Gevaar

T+: zeer toxisch (giftig)

Zeer giftig zijn stoffen, wanneer zij reeds in zeer kleine hoeveelheden bij inademing, inslikken of opname via de huid tot de dood kunnen leiden of acute of chronische gevolgen voor de gezondheid kunnen veroorzaken.

Giftig Gefährlichkeitssymbol

T: giftig

Giftig zijn stoffen, wanneer zij reeds bij kleine hoeveelheden bij inademing, inslikken of opname via de huid tot de dood kunnen leiden of acute of chronische gevolgen voor de gezondheid kunnen veroorzaken.

 
Gesundheitsschädlich GHS-piktogramm
Gevaar/waarschuwing

Xn: schadelijk voor de gezondheid

Schadelijk voor de gezondheid zijn stoffen, die bij inademing, inslikken of opname via de huid tot de dood leiden of acute of chronische gevolgen voor de gezondheid kunnen veroorzaken.

Gesundheitsschädlich Gefährlichkeitssymbol
 
Reizend GHS-piktogramm

Xi: irriterend

Irriterende stoffen zijn niet bijtende stoffen, die bij directe, langdurige of herhaalde aanraking met de huid of de slijmvliezen, irriteren. Dit kan leiden tot ontstekingen van de getroffen gebieden.

 
Ätzend GHS-Piktrogram
Gevaar/waarschuwing

C: corrosief (bijtend)

Corrosief zijn stoffen, wanneer zij levend weefsel bij aanraking kunnen vernietigen.

Voor huid en ogen bijtende stoffen worden consequent verschillend van die van op metalen corrosief werken, consequent gecodeerd:  Eerstens op mensen werkende stoffen met dubbel pictogram als irriterend en bijtend (= vet uitroepteken) en het signaalwoord gevaar. Laatstens op goederen en voorwerpen inwerkende stoffen alleen met het  bijtend-pictogram en het signaalwoord waarschuwing.

Ätzend Gefährlichkeitssymbol
 
Umweltgefährlich GHS-piktogramm
Waarschuwing/gevaar

N: gevaarlijk voor het milieu

Milieugevaarlijk zijn stoffen, wanneer zij zelf of hun omzettingsproducten in staat zijn, de aard van het ecologisch evenwicht van water, bodem of lucht, klimaat, dieren, planten of micro-organismen dusdanig te veranderen, dat daardoor direct of na verloop van tijd, milieu gevaren veroorzaakt kunnen worden.

Umweltgefährlich Gefährlichkeitssymbol